Javne objave

VASCOM –  Zavod za informiranje in videoprodukcijo

 Postojnska cesta 11a, 6257 Pivka                                                              

 Tel/Fax.: 05/75-71-696

Gsm: 041/610 361

 www.vascom.si  

 email: tvvascom@gmail.com

 _______________________________________________________________________

DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

Pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank, list in programov v televizijskem programu VASCOM TV

  1. VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcojo, skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK- Uradni list RS, št. 4172007) ter upoštevajoč merila in načela novinarske etike, določa in objavlja pravila (opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja) za izrabo programskega časa za predstavitev  kandidatk in kandidatov, političnih strank,  list in programov za Državnozborske volitve dne 24.4.2022 v televizijskem programu VASCOM TV. Obdobje volilne kampanje se začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja in konča najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.
  2. Uredništvo Vascom TV bo volilno kampanjo spremljalo na neodvisen in nepristranski način. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu informativne pomembnosti, skladno z uredniško politiko, z določili Zakona o medijih in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji bodo v presojo in odločanje sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.
  3. Oglaševanje, predstavitev stališč, mnenj ter volilnih programov kandidatk in kandidatov, političnih strank in list medij ne omogoča brezplačno. Medij oglaševalcem za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank in list zagotavlja enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil oz. zakup oglaševalskega prostora v  mediju. Organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanije ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (oddajo). O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa ne bomo poročali. Strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa VASCOM TV.
  4. Oglaševalne vsebine ne smejo kršiti zakonov in drugih predpisov. VASCOM TV bo oglase, ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. Televizija VASCOM TV bo skladno z mednarodnimi konvencijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci mlajši od 14 let. Televizija VASCOM je dolžna navesti razloge za zavrnitev naročila.
  5. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika in skladno z 50. členom Zakona o medijih za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

Volilna pravila, smiselno prirejena, veljajo tudi za internetno stran www.vascom.si

Ta pravila začnejo veljati 7. marca 2022

Aleksander Kušlan  – Odgovorni urednik televizijskega programa VASCOM TV

Priloga: Cenik storitev za Državnozborske volitve 2022

CENIK STORITEV

Za izdelavo, snemanje in predvajanje v programu VASCOe TV

Zp. št. S t o r i t e v

Cena E

 

1 Izdelava statične videostrani (odvisno od zahtevnosti)  50,00
2 Izdelava video spota (odvisno od zahtevnosti 150,00
3 Predvajanje video strani ciklično 24 ur na dan (razen v času oddaj)   – dan     8,00
4 Predvajanje videostrani – mesec 180,00
Predvajanje videostrani – 14 dni 90,00
5 Predvajanje videospota ciklično 24 ur na dan (razen v času oddaj)  – sekunda     1,00
6 Samopredstavitev kandidatk, kandidatov, kandidatnih list njihovih stališč in programov v studiu Vascom TV v dolžini do 30 min z enkratno ponovitvijo – na kandidata 100,00
7 Predstavitev kandidatk, kandidatov, kandidatnih list  z voditeljem v dolžini do 40 min v studiu Vascom TV  z enkratno ponovitvijo – po kandidatu 120,00
8 Snemanje prireditve, okrogle mize, z eno kamero z 3x predvajanjem v rednem programu 210,00

V ceno ni vštet DDV

DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

Interna pravila o načinu naročila in plačila programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank, list in programov v programu VASCOM TV

1. Naročila sprejema uredništvo po pošti na naslov, Postojnska cesta 11a, 6257 Pivka p.p. 38, po faksu (05)7571696, GSM 041 610361 ali e-pošti tvvascom@gmail.com

2. Vsako naročilo bo evidentirano z datumom in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najkasneje v treh dneh z originalno naročilnico. Naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja in v naprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja.

3. Na osnovi naročilnice VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo potrdi naročeno oglaševanje in izstavi predračun.

4. Naročnik mora stroške predvajanja oglasov na osnovi izstavljenega predračuna poravnati najkasneje 3 dni pred prvo objavo. Po končanem oglaševanju bomo naročniku izstaviti račun za dejansko realiziran obseg predvajanj.

5. Organizatorji volilne kampanje lahko izdelavo oglasov naročijo v VASCOM Zavodu za informiranje in videoprodukcijo. Za produkcijo se naročniku pripravi ustrezno ponudbo ter po potrditvi ponudbe naročniku izstavi predračun.

6. Vsa naročila bo VASCOM TV obravnaval enako. Pri uvrščanju oglasov v predvajanje velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil. Oglasi za predvolilno kampanijo bodo ločeni od ostalih oglasov.

7. Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi VASCOM TV najmanj 3 delovne dni pred prvim predvajanjem. Vse oglase je naročnik dolžan opremeti z deklaracijo, ki mora vsebovati:

  • podjetje/agencijo, ki je oglas izdelala
  • ime oglasa
  • točno dolžino oglasa
  • imena in priimke avtorjev

8. Naročila za pedvolilno kampanjo so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. VASCOMZavod za informiranje in videoprodukcijo je med kampanjo dolžan podatke posredovati le pristojnimsodiščem na njihovo izrecno zahtevo.

Ta pravila začnejo veljati 7. marca 2022

urednik VASCOM TV Pivka

Aleksander Kušlan

_______________________________________________________________________

LOKALNE VOLITVE 2018

Pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank, list in programov za lokalne volitve 2018 v programu VASCOM TV

– S temi pravili medij VASCOM TV, oziroma njegov izdajatelj VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, skladno s 6. členom Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) ter upoštevajoč merila in načela novinarske etike, določa in objavlja pravila (opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja) za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank in list in programov na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 v programu VASCOM TV. Obdobje volilne kampanje za lokalne volitve se začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred dnem glasovanja.

– Uredništvo Vascom TV bo volilno kampanjo spremljalo na neodvisen in nepristranski  način.  O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno
po pravilu informativne pomembnosti, skladno z uredniško politiko, z določili Zakona o medijih in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji bodo v presojo in odločanje sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.

– Oglaševanje, predstavitev stališč, mnenj ter volilnih programov kandidatk in kandidatov, političnih strank in list medij ne omogoča brezplačno. Medij oglaševalcem za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank in list zagotavlja enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil oz. zakup oglaševalskega prostora v mediju.
Organizatorji volilnih kampanje ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (oddajo).O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa ne bomo poročali. Strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa VASCOM TV.

– Oglaševalne vsebine ne smejo kršiti zakonov in drugih predpisov.
Vascom TV bo oglase, ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. Televizija Vascom bo skladno z mednarodnimi konvencijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci mlajši od 14 let. Televizija Vascom je dolžna navesti razloge za zavrnitev naročila.

– Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o medijih za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom.
Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

Volilna pravila, smiselno prirejena, veljajo tudi za internetno stran www.vascom.si

Ta pravila začnejo veljati 6. oktobra 2018

Aleksander Kušlan
Odgovorni urednik televizijskega programa VASCOM TV

Priloga: Cenik storitev za Lokalne volitve 2018

CENIK STORITEV

Za izdelavo, snemanje in predvajanje v programu VASCOM TV

– izdelava videostrani okvirno 70,00 Eur (odvisno od zahtevnosti)
– izdelava video spota okvirno 150,00 Eur (odvisno od zahtevnosti)
– predvajanje video strani ciklično 24 ur na dan (razen v času oddaj) 8,00 Eur/dan
– predvajanje videospota ciklično 24 ur na dan (razen v času oddaj) 0,30 Eur/sek
– samopredstavitev kandidatk, kandidatov, kandidatnih list njihovih stališč
in programov v studiu VASCOM TV v dolžini 20 min z enkratno ponovitvijo 80,00 Eur
– predstavitev kandidatk, kandidatov, kandidatnih list z voditeljem v dolžini
40 min z enkratno ponovitvijo (org. Vascom) po kandidatu 105,00 Eur
– Snemanje prireditve, okrogle mize, z eno kamero z
3x predvajanjem v rednem programu 150,00 Eur

Cene so brez DDV