Operacija: Kruh nas povezuje

NAMEN
Namen operacije je razvoj nove turistične ponudbe ter razvoj programa v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje ter vključevanje različnih ranljivih skupin z namenom njihove večje socialne aktivacije. Namen operacije je tudi ohranjanje kulturne dediščine mlinarstva in z njim povezanih dejavnosti.

GLAVNE AKTIVNOSTI
• Nakup ustrezne opreme
• Dokumentarni film o mlinih, pripravi kruha nekoč in danes
• Publikacija o kruhu nekoč in danes
• Delavnice o pripravi kruha za različne ciljne skupine

  • Razvoj nove storitve, doživljajske delavnice priprave kruha
  • Postavitev kogeneracijske peči za soproizvodnjo elektrike in toplote pri turističnem ponudniku

POMEMBNEJŠI CILJI
Cilji operacije:

  • Spodbujanje razvoja novih programov/storitev na področju turizma
  • Povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva
  • Spodbuditi razvojno (inovativno) naravnanost partnerjev
  • Spodbujati ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe 

REZULTATI
• Razvita nova storitev
• Oblikovan nov program za vključevanje ranljivih skupin
• Izvedene delavnice medgeneracijskega sodelovanja
• Ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine
• Promocija rezultatov projekta

PARTNERSTVO
• VP – VASCOM zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka
• P1 – Simon Urbančič, s.p.
• P2 – Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica
• P3 – osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna 

TRAJANJE
junij 2022 –  junij 2023

Skupna vrednost operacije: 80.638,05, vrednost sofinanciranja ESRR: 54.881,78

Povezave:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.