Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri

  • Nosilec: VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka
  • Partnerji: Kovod Postojna, d.o.o. ; JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o.; JSKD – Območna izpostava Ilirska Bistrica; Kulturno društvo Hrušica; Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica; STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna
  • Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
  • Predvidena vrednost operacije: 57.777,62 €
  • Znesek sofinanaciranja: 47.983,33 €

– Operacija Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri, bo sledila tematskemu področju varstvo okolja in ohranjanje narave dediščine. Prvi dolgoročni cilj je izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Kratkoročni cilji pa so: širšo javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo hkrati bomo ozaveščali, promovirati in ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov.

– Operacija dodatno prispeva  k tematskemu področju ustvarjanju novih delovnih mest, saj se bo v sklopu operacije vzpostavilo partnerstvo, ki bo vključevalo javni, zasebni in nevladni sektor. Partnerji prihajajo iz vseh občin obomočja LAS, med njimi se bodo oblikovale nove sinergije, ki bodo omogočale boljše pogoje za varovanje okolja ter možnosti oblikovanja novih delovnih mest. S projektom bomo prispevali tudi k tematskemu področju razvoj osnovnih storitev, sledili bomo cilju: ustvariti pogoje za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju – v sklopu projekta bodo nastali novi produkti (o varovanju in ohranjanju okolja – razstava, filma, delavnice) in program (didaktični program o odgovorni uporabi vode za ranljive skupine), ki podpirajo kakovostnejše življenje na podeželju.

Za dosego navedenih ciljev bomo izvedli sledeče aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju vseh treh občin LAS:

– Priprava in predstavitev etnografske razstava o tradicionalnih obrteh (mlinarstvu, pletarstvu, peki kruha po starem, čevljarstvu …) ter o vodi in njeni moči med Snežnikom in Nanosom v Pivki, Postojni in Ilirski Bistrici (3x), dodatno bo razstava na ogled postavljena (2x) v domovih za starejše občane.

– Priprava, predstavitve in distribucija dveh filmov Voda in njena moč ter filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske reke. Filma se bosta za čas trajanja projekta predvajala na lokalnih TV postajah v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna najmanj 12x, v zamejstvu 2X, dogovor o predstavitvi filmov poteka s TV Slovenija.

– Izdelava didaktičnega programa za ranljive skupine, v sklopu katerega bomo ranljive skupine ozaveščali o trajnostnem in odgovornem ravnanju z vodo.

– Priprava in Izvedba delavnic (5x) o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine (mlade, starostnike):  na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS.

Na ta način želimo izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati odgovorno ravnanje prebivalcev območja LAS z naravnimi viri in okoljem širše.

Rezultati projekta:

– Z etnografsko razstavo o tradicionalnih obrteh ter o vodi in njeni moči  (5 predstavitev na območju treh občin LAS-a) bomo javnost ozavestili o bogastvu naše kulturne dediščine, ki je skozi stoletja oblikovala in ohranjala kulturno krajino našega prostora. Dodatno bomo predstavili različne oblike vode in njeno rabo ter pomembnost vloge vode v življenju človeka. Z razstavo bomo ozaveščali o preudarni rabi  naravnih virov ter ts tem  prispevali k zmanjševanju podnebnih sprememb. Dogodki bodo namenjeni širši in zainteresirani javnosti. Poleg tega bo razstava dvakrat postavljena na ogled v domovih starostnikov v ilirki Bistrici in Postojni. Razstavo bomo dali na posodo tudi ostalim institucijam v regiji (npr. knjižnice, ljudske univerze …), če bodo izkazale interes. Pričakujemo 100 udeležencev razstave.

– Izdelana dva dokumentarna filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske Reke ter Voda in njena moč, ki bosta prezentirala naravno dediščino, predstavljala uporabo in skrb za vodo nekoč in danes, ozaveščala o pomembnosti spoštljivega ravnanja z naravnimi viri. Širši javnosti bosta filma na ogled na lokalnih TV postajah, na LAS območju (12 predvajanj), v zamejstvu (2 predvajanji) ter internetu, dogovori potekajo tudi s TV Slovenija. Skupaj si bo filma ogledalo 80.000 gledalcev.

– Pripravljen didaktični program (1x) za ranljive skupine, v sklopu katerega bomo ranljive skupine ozaveščali o trajnostnem in odgovornem ravnanju z vodo. Program bo uporabne tudi po zaključku projekta.

– Izvedene delavnice o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS. Prebivalcem želimo prikazati, da lahko naše vedenje in vsakodnevne navade veliko prispevajo k čistemu okolju in naši pitni vodi, zato je vsak vložen trud na področju izobraževanja in ozaveščanja še kako smiseln. Skupaj bo delavnice obiskalo najmanj 45 udeležencev.

– Vzpostavljeno partnerstvo med razvojnimi partnerji – sodelovanje zasebnega, javnega in nevladnega sektorje s ciljem izboljšanja okolja, posredno iskanje sinergij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

– Najmanj devet objav o aktivnostih in rezultatih operacije v medijih.

Aktivnosti izvedene v sklopu projekta bodo inovativne, saj produkti s tovrstno konkretno vsebino v našem okolju še niso bili oblikovani, predstavljeni.  Spodbujale bodo odgovorno ravnanje do okolja, učinkovito rabo naravnih lokalnih virov, opozarjale na podnebne spremembe ter poleg tega ohranjala bogata tradicionalna znanja našega prostora, ki so lahko priložnost za nove podjetniške idej ter razvoj malega gospodarstva.

Rezultati bodo namenjeni širši javnosti,  del rezultatov projekta bodo deležne tudi ranljive skupine – starejši.  Rezultati bodo dostopni tudi po zaključku projekta.

Evropska komisija